Organizační materiály

Antidopingový výbor ČR (ADV ČR) je nejvyšší orgán a výhradní odborné pracoviště s celostátní působností zabezpečující antidopingový program ČR. Tento odborný garant pro dopingovou problematiku vznikl v roce 1999 jako státní příspěvková organizace a jeho zřizovatelem je od 1. 1. 2020 Národní sportovní agentura.

Základním cílem ADV ČR je chránit identitu sportu jako svébytné lidské aktivity, napomáhat právu sportovců účastnit se sportu bez dopingu a tím propagovat zdraví, spravedlnost a rovnost možností pro všechny sportovce. Antidopingový výbor ČR se podílí na harmonizaci, koordinaci a součinnosti antidopingových programů na národní i mezinárodní úrovni s patřičným ohledem na kontrolu, prevenci a ochranu před dopingem. Pro tento účel ADV ČR postupuje v souladu se sportovně-technickými normami, národní legislativou a Světovým antidopingovým kodexem WADA.

Hlavními normami pro ADV ČR jsou:
Zřizovací listina
Organizační struktura

Jednací řád rozhodčí komise ČOV

Rozhodčí komise Českého olympijského výboru je nejvyšším odvolacím orgánem pro případy porušení antidopingových pravidel v ČR ve smyslu čl. 13.2.2 Kodexu a 13.7.2 Modelových pravidel WADA pro Národní antidopingové organizace. Její Statut vydává Výkonný výbor ČOV.

Řízení před Rozhodčí komisí ČOV se řídí Jednacím řádem rozhodčí komise ČOV. Jednací řád byl přijat komisí dne 18. března 2014 a ve stejný den vstoupil v účinnost.

Česky