Definice dopingu

Doping je definován jako jev, při němž dochází k porušení jednoho nebo více antidopingových pravidel. Proto je nejen důležité si hlídat složení výživových prostředků a léků, ale také znát a rozumět antidopingovým pravidlům, která vymezuje Světový antidopingový kodex. Tam je přesné znění definice dopingu i s vysvětlivkami.

Antidopingová pravidla překračujete, když…

  • …je prokázána přítomnost jakéhokoliv množství zakázané látky nebo jejích metabolitů nebo markerů ve vašem těle. Jedná se o pravidlo bezvýhradné odpovědnosti. Nezáleží na tom, zda sportovec zakázanou látku použil úmyslně, neúmyslně, z nedbalosti nebo jinak. Výjimkou jsou látky, pro které jsou toleranční limity výslovně kvantifikovány, nebo které mohou být vyprodukovány endogenně.
  • …použijete nebo se pokusíte použít zakázanou látku nebo metodu. Úspěch nebo neúspěch při použití látky nebo metody není rozhodující. Jako důkaz o použití nebo pokusu o použití může sloužit také doznání nebo svědectví třetí strany.
  • …vyhýbáte se, odmítnete nebo se nedostavíte k odběru vzorku bez náležitého důvodu po výzvě nebo se jinak vyhnete dopingové kontrole. Zahrnuje to jakékoliv odmítnutí dopingové kontroly, jako je např. skrývání se před dopingovým komisařem, nedostavení se k dopingové kontrole úmyslně nebo z nedbalosti, úmyslné vyhýbání se dopingové kontrole atd.
  • …porušíte povinnost informovat o místě pobytu. Sportovec, který je v registru pro testování mimo soutěž, nese odpovědnost za poskytnutí a aktualizaci informací o místech pobytu tak, aby ho bylo možné zastihnout pro kontrolu bez předchozího oznámení. Porušením požadavků o dostupnosti sportovce je neposkytnutí této požadované informace nebo nezastižení na nahlášeném místě pobytu komisařem. Toto se však týká jen úzké skupiny špičkových sportovců, kterým tuto povinnost výslovně oznámila příslušná antidopingová organizace.
  • …podvádíte nebo se pokusíte podvádět v průběhu jakékoli části dopingové kontroly. Zahrnuje to chování, které narušuje proces dopingové kontroly a není zahrnuto v definici zakázaných metod, např. měnění kódů, falšování záznamů apod. Podvádění zahrnuje také úmyslné narušování dopingové kontroly nebo pokus o ovlivňování komisaře nebo pokus o zastrašování svědka.
  • …máte v držení zakázané látky nebo prostředky pro zakázané metody. Jedná se o držení látek zakázaných mimo soutěž sportovcem nebo doprovodným personálem sportovce na jakémkoliv místě, pokud není prokázáno, že jde o látku určenou pro terapeutické účely pro sportovce s tzv. terapeutickou výjimkou. Držení látek, zakázaných jen při soutěži, se postihuje jen v období soutěže. To platí i pro doprovodný personál sportovce.
  • …nelegálně obchodujete se zakázanými látkami. Zahrnuje to nelegální obchodování, výrobu, dovážení, vyvážení a podobné manipulace osobami, které k tomu nemají oprávnění.
  • …podáte nebo se pokusíte podat jakoukoli zakázanou látku nebo použít zakázanou metodu sportovci
  • …podílíte se na asistování, napomáhání, navádění nebo máte jinou spoluvinu na porušení antidopingových pravidel
  • …porušíte tzv. zákaz spolčování. Tedy pokud vyhledáte nebo se dostanete do jakéhokoli kontaktu s osobou, která je na černé listině Světové antidopingové agentury WADA („persona non grata“). Jedná se o osoby, které byly za napomáhání dopingu již dříve potrestány zákazem činnosti.
Česky