Práva a povinnosti sportovce při dopingové kontrole

 

Nejčastějším porušením antidopingových pravidel zůstává přítomnost zakázané látky, jejích metabolitů nebo indikátorů v těle sportovce. Zjištění, zda sportovec toto pravidlo porušil, se provádí dopingovou kontrolou, při níž dochází k odběru vzorku tělních tekutin a jeho následnou analýzou. Dopingová kontrola může být prováděna při soutěži nebo kdykoliv mimo soutěž.

Sportovci předem nevědí, kdo a kdy bude k dopingové kontrole vybrán. Výběr se provádí losem nebo podle předem určeného klíče. Velmi často dochází k testování vítězů či medailistů soutěže a dalších vylosovaných jedinců.

Dopingovou kontrolu provádí pověřené antidopingové organizace, v České republice jsou sportovci nejčastěji vyzváni ke kontrole dopingovými komisaři Antidopingového výboru ČR. Mohou však být také vyzváni komisaři antidopingových organizací jiných zemí, kde se vyskytují nebo komisaři vyslanými příslušnou mezinárodní sportovní federací.

Analýzu vzorků z dopingové kontroly provádí specializované laboratoře, akreditované Světovou antidopingovou agenturou (WADA), z nichž jedna byla také do roku 2011 v Praze. O výsledku dopingové kontroly je po provedení analýzy sportovec informován viz stránka Výsledky dopingových kontrol.

Každý sportovec má při dopingové kontrole svá práva a povinnosti.

Práva

 • zkontrolovat průkaz dopingového komisaře (asistenta) a oprávnění k provedení dopingové kontroly
 • být informován o lokaci místnosti dopingové kontroly, průběhu dopingové kontroly a důsledcích odmítnutí ji podstoupit
 • zvolit si vlastní doprovod
 • se souhlasem a za doprovodu dopingového komisaře nebo asistenta komisaře:
  • najít si doprovod
  • shromáždit osobní věci
  • protáhnout se po tréninku
  • pokračovat v soutěži, závodu či při kontrole mimo soutěž dokončit trénink
  • splnit požadavky médií
  • nechat se při zranění ošetřit
  • zúčastnit se vyhlášení vítězů, předávání cen

V případě, že tyto povinnosti budou trvat delší dobu, lze požádat dopingového komisaře o odklad příchodu do místnosti DK.

 • požádat o poskytnutí originálního, uzavřeného nápoje, popř. konzumovat vlastní
 • vybrat si ze zapečetěných odběrových nádobek a zkontrolovat, zda jsou čisté, neporušené (pokud se to sportovci nezdá, může požádat o novou odběrovou soupravu) a po kontrole i bezpečně uzavřené
 • vyjádřit se písemně do protokolu k uskutečněné dopingové kontrole
 • požádat vlastní doprovod o kontrolu a podpis protokolu
 • ujistit se, že část protokolu pro laboratoř neobsahuje žádné osobní identifikační údaje
 • dostat kopii protokolu

Opustit místnost dopingové kontroly smí sportovec pouze ze závažných důvodů v doprovodu komisaře nebo jeho asistenta.

Testování mladých sportovců

Pokud je sportovci méně než 18 let, platí že:

 • dopingový komisař se pokusí zajistit přítomnost sportovcova zákonného zástupce nebo jiné vhodné osoby (např. lékař, trenér) po celou dobu odběru vzorku. Pokud ji však není možné zajistit, její nepřítomnost nemůže být důvodem k odmítnutí odběru vzorku!
 • zástupce nezletilého sportovce pozoruje výkon dopingového komisaře, ale nikoliv přímé poskytování vzorku sportovcem, pokud ho o to sám sportovec nepožádá.

Povinnosti

 • podrobit se dopingové kontrole, tedy odběru vzorku moči, případně vzorku krve
 • prokázat svou totožnost při výzvě i v místnosti dopingové kontroly
 • podepsat výzvu k dopingové kontrole
 • přijít neprodleně do místnosti dopingové kontroly
 • nejít na toaletu v době mezi výzvou a dostavením se k dopingové kontrole (nedoporučuje se ani sprchovat nebo koupat)
 • zůstat po celou dobu v dohledu dopingového komisaře (asistenta) a být při poskytování vzorku sledován dopingovým komisařem stejného pohlaví
 • odhalit se tak, aby bylo vidět vlastní poskytnutí vzorku
 • poskytnout požadované množství moči, což může znamenat opakované poskytnutí moči, dokud není dosaženo požadovaného množství (90 ml.)
 • být zodpovědný za manipulaci se vzorkem, dokud není zapečetěný, a rozdělit vzorek do lahviček A i B
 • poskytnout další vzorek, pokud první nesplňuje stanovený limit pro minimální hustotu moči
 • poskytnout požadované informace, mj. o terapeutické výjimce (pokud byla udělena) a o všech lécích a doplňcích výživy užitých v daném období
 • zkontrolovat správnost vyplnění protokolu, včetně všech čísel
 • podepsat protokol

Dopingová kontrola podrobněji viz Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu (čl. 5 Testování).

Česky