Dopingová kontrola a její průběh

Dopingová kontrola ("DK") může být prováděna při soutěži nebo kdykoliv mimo soutěž. (Při mimosoutěžním odběru se nesledují – tedy nejsou zakázány – látky ze skupiny S6.Stimulancia, S7.Narkotika, S8.Kanabinoidy a S9. Glukokortikosteroidy – viz dále).

Kdo bude vybrán ke kontrole oznamuje dopingový komisař, který má také oprávnění dopingovou kontrolu provést. Analýzu vzorků z dopingové kontroly provádí specializované laboratoře, akreditované Světovou antidopingovou agenturou (WADA), z nichž jedna byla do roku 2011 také v Praze. O výsledku dopingové kontroly je sportovec informován. Je-li vzorek A moče nebo krve pozitivní, může sportovec požádat o kontrolní analýzu vzorku B, které se může osobně zúčastnit. Nepožádá-li, je výsledek analýzy vzorku A již považován za konečný. V případě pozitivního výsledku DK je sportovci pozastavena závodní činnost a bude zahájeno disciplinární řízení.

Obecný postup při dopingové kontrole (odběru vzorku) při soutěži:

 • vybraný sportovec je vyzván k DK dopingovým komisařem nebo jeho asistentem,
 • sportovec potvrdí přijetí výzvy svým podpisem na formulář výzvy,
 • na místo určené k DK se sportovec musí dostavit neprodleně. V případě pokračování v soutěži je možno po dohodě s dopingovým komisařem povolit odklad (tato skutečnost je zaznamenána do protokolu výzvy k DK),
 • po příchodu do místnosti dopingové kontroly komisař zkontroluje totožnost sportovce (nutno mít s sebou průkaz totožnosti, např. licenci, řidičský průkaz, OP),
 • sportovce může při dopingové kontrole doprovázet pouze jedna osoba případně tlumočník,
 • sportovec si vybere odběrovou nádobku a odevzdá pod dohledem dopingového komisaře stejného pohlaví vzorek moče (min.90 ml), pozor – může trvat několik minut, ale i hodin bez možnosti opustit místnost DK,
 • sportovec si vybere zaplombovanou soupravu pro odběr, která obsahuje 2 lahvičky s číselnými kódy,
 • vzorek je rozdělen na 2 části (vzorek A a B) a zapečetěn (dle typu soupravy – utěsněním víčka nebo plombami),
 • ze zbytku moče dopingový komisař otestuje hustotu moče, která musí odpovídat limitu WADA. Pokud je hodnota nižší, než udává limit WADA, sportovec musí poskytnout další vzorek moče,
 • při dopingové kontrole se vyplňuje protokol, do kterého sportovec uvádí požadované údaje např. identifikační údaje, kódy lahviček, léky, které užívá (v současném protokolu až 7 dní zpětně) a výživové doplňky,
 • údaje v protokolu se na závěr stvrzují podpisy komisaře (popř.doprovodu) a sportovce.

Dopingová kontrola podrobněji viz Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu (čl. 5 Testování).

O průběhu dopingové kontroly pojednává mj. i následující video v anglickém jazyce. Odkaz zde.

Česky