Světový antidopingový kodex

Kodex je základním a celosvětovým dokumentem, na němž je založen světový antidopingový program ve sportu. Smyslem Kodexu je podpořit boj proti dopingu celosvětovou harmonizací klíčových antidopingových prvků. Je dostatečně konkrétní, aby napomohl úplné harmonizaci v otázkách, kde je nutný jednotný postoj, zároveň je i dostatečně obecný v ostatních oblastech, takže dovoluje být flexibilní v tom, jak mají být dohodnuté antidopingové zásady uplatňovány.

Světový antidopingový kodex byl poprvé přijat v roce 2003 na konferenci WADA v Kodani. Novelizovaný „Kodex“ byl schválen na konferenci WADA v Madridu v roce 2007 s platností od 1. ledna 2009. Další novelizace byla provedena na konferenci WADA v listopadu 2013 v Jižní Africe a nabyla platnosti 1. ledna 2015.

Dokumenty v českém jazyce:
Světový antidopingový kodex, Mezinárodní standard pro testování a vyšetřování a Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky
Mezinárodní standard pro dodržování Kodexu signatáři (ISCCS)
Mezinárodní standard na ochranu soukromí a osobních dat (ISPPPI)
Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky (ISTUE)
Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2020
Seznam zakázaných látek a metod dopingu z roku 2020 – seznam hlavních změn oproti roku 2019
Charta práv sportovce

Dokumenty v anglickém jazyce:
Světový antidopingový kodex
Mezinárodní standard pro laboratoře (ISL)
Mezinárodní standard pro testování a vyšetřování (ISTI)
Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2020
Athletes Antidoping Rights Act​

Účelem Světového antidopingového programu a Světového antidopingového Kodexu, který jej podporuje, je:

 • chránit základní právo Sportovců na účast ve sportu bez dopingu, propagovat zdraví, spravedlnost a rovnoprávnost pro všechny Sportovce
 • zajistit harmonizaci, koordinaci a efektivitu mezinárodních i národních antidopingových programů s ohledem na kontrolu a prevenci dopingu.

Světový antidopingový program

Světový antidopingový program zahrnuje všechny části nezbytné pro zajištění optimální harmonizace a nejvhodnějších postupů, uplatňovaných v národních a mezinárodních antidopingových programech. Hlavní části jsou:

 • Kodex,
 • Mezinárodní standardy,
 • Modely nejlepší praxe a pokyny.

Mezinárodní standardy pro různé technické a provozní oblasti v rámci antidopingového programu budou rozvíjeny na základě konzultací se Signatáři a vládami a schváleny WADA. Účelem těchto Mezinárodních standardů je harmonizace činnosti Antidopingových organizací odpovědných za specifické technické a funkční části antidopingového programu. Dodržování Mezinárodních standardů je závazné pro dodržování Kodexu. Výkonný výbor WADA může, po příslušných konzultacích se Signatáři a vládami, čas od času Mezinárodní standardy upravovat. Pokud Kodex nestanoví jinak, nabudou Mezinárodní standardy a všechny jejich úpravy účinnosti dnem, který bude stanoven v Mezinárodním standardu nebo v jeho úpravě.

Modely nejlepší praxe a pokyny

Modely nejlepší praxe a pokyny založené na Kodexu byly a budou vypracovány proto, aby poskytly řešení v různých oblastech boje proti dopingu. Tyto modely bude WADA doporučovat a poskytovat Signatářům na vyžádání, ale nebudou závazné. Kromě toho, že WADA bude poskytovat vzory antidopingové dokumentace, poskytne Signatářům rovněž pomoc při zaškolování.

Základní zdůvodnění Světového antidopingového kodexu

Antidopingové programy usilují o uchování toho, co je na sportu skutečně hodnotné. O této hodnotě se často hovoří jako o „duchu sportu“. Je podstatou olympismu a vyjadřuje to, jak bychom měli sportovat čestně. Duch sportu je oslavou lidského ducha, těla i mysli a je charakterizován následujícími hodnotami:

 • etika, fair play a poctivost
 • zdraví
 • vynikající výkony
 • charakter a výchova
 • radost a zábava
 • týmová spolupráce
 • oddanost a vědomí odpovědnosti
 • úcta k pravidlům a zákonům
 • sebeúcta a úcta k ostatním Účastníkům
 • odvaha
 • pospolitost a solidarita.
 • Doping je zásadně proti duchu sportu.
Česky