Úmluva UNESCO

Paříž, 19. října 2005

Generální konference Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, nadále jen UNESCO, která se sešla v Paříži 3. až 21. října 2005 na svém 33. zasedání,

 • majíc na zřeteli, že cílem UNESCO je přispět k míru a bezpečnosti podporou spolupráce mezi národy prostřednictvím vzdělání, vědy a kultury,
 • odkazujíc na existující mezinárodní dokumenty vztahující se k lidským právům,
 • vědoma si Rezoluce 58/5 přijaté Valným shromážděním Spojených národů 3. listopadu 2003, která se týkala sportu jako nástroje na podporu vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru, především jejího odstavce 7,
 • uvědomujíc si, že sport by měl hrát důležitou roli v ochraně zdraví, v morální, kulturní a tělesné výchově a v podpoře mezinárodního porozumění a míru,
 • berouc v úvahu potřebu podporovat a koordinovat mezinárodní spolupráci vedoucí k odstranění dopingu ve sportu,
 • znepokojena používáním dopingu ve sportu a důsledky, které to má pro zdraví sportovců, zásady čestného jednání, odstranění podvádění a budoucnost sportu,
 • majíc na paměti, že doping ohrožuje etické principy a výchovné hodnoty zakotvené v Mezinárodní chartě pro tělesnou výchovu a sport a v Olympijské chartě,
 • připomínajíc, že Antidopingová úmluva a její Dodatkový protokol přijaté v rámci Rady Evropy jsou mezinárodní úřední listiny veřejného práva, které tvoří základ národních antidopingových politik a mezivládní spolupráce,
 • připomínajíc Doporučení týkající se dopingu přijatá na 2., 3. a 4. Mezinárodní konferenci ministrů a vysokých státních úředníků odpovědných za tělesnou výchovu a sport, kterou organizovalo UNESCO v Moskvě (1998), v Punta del Este (1999) a v Aténách (2004), a příslušné Resoluce 32. generální konference UNESCO (2003),
 • majíc na paměti Světový antidopingový kodex přijatý Světovou antidopingovou agenturou na Světové konferenci o dopingu ve sportu v Kodani, dne 5.března 2003 a Kodaňskou deklaraci proti dopingu ve sportu,
 • vědoma si rovněž vlivu, který vynikající sportovci mají na mládež,
 • uvědomujíc si stálou potřebu provádět a podporovat výzkum s cílem zdokonalit zjišťovaní dopingu a zlepšit pochopení faktorů ovlivňujících jeho používaní, aby preventivní opatření byla co nejúčinnější,
 • uvědomujíc si rovněž důležitost neustálé výchovy sportovců, jejich doprovodného personálu a společnosti vůbec v oblasti prevence dopingu,
 • majíc na paměti potřebu vybudovat ve státech, smluvních stranách, kapacitu pro realizaci antidopingových programů,
 • vědoma si toho, že orgány veřejné správy a organizace odpovědné za sport mají komplementární odpovědnost za prevenci a boj s dopingem ve sportu, zejména musí zajistit správný postup na základě principu čestného jednání (fair play) při sportovních akcích a chránit zdraví těch, kteří se jich účastní,
 • uznávajíc, že tyto orgány a organizace musí za tímto účelem pracovat společně a zajistit nejvyšší možný stupeň nezávislosti a průhlednosti na všech patřičných úrovních,
 • rozhodnuta učinit další a důraznější společná opatření směřující k odstranění dopingu ve sportu,
 • uznávajíc, že odstranění dopingu ve sportu záleží částečně na progresivní harmonizaci antidopingových standardů a postupů ve sportu a na spolupráci na národní a globální úrovni,

přijímá tuto Úmluvu devatenáctého dne měsíce října 2005.

Česky