Tento dokument ve formátu PDF ke stažení

Johannesburgská deklarace

Přijatá Světovou konferencí o dopingu ve sportu
Johannesburg, JAR
15. listopadu 2013

Znepokojena trvalou hrozbou, kterou doping ve sportu představuje, v naprostém rozporu se smyslem sportu a na úkor zdraví sportovců;

zdůrazňujíc potřebu chránit všechny sportovce, kteří neužívají doping, aby se zachovala integrita sportovního zápolení a zajistily rovnocenné sportovní podmínky;

oceňujíc s vděčností poskytovanou podporu a aktivní roli, kterou sehrává olympijské a sportovní hnutí, vlády a další zainteresované strany v boji proti dopingu ve sportu;

zneklidněna skutečností, že nejen sportovci, ale i jejich doprovod, včetně agentů, trenérů, lékařského a vědeckého personálu a také dalších profesionálů, jsou stále zapojeni do dopingových aktivit;

značně znepokojena rostoucím zapojováním organizovaného zločinu do dopingu ve sportu;

s politováním konstatujíc, že se užívá široké spektrum léčiv, padělaných léčiv a ilegálních látek pro jiné než terapeutické účely, zvláště sportovci a mladými lidmi;

zdůrazňujíc potřebu podpořit další zkoumání dopingových praktik, které by doplňovalo účinné testovací programy;

trvajíc na tom, že výměna informací mezi olympijským a sportovním hnutím a vládami včetně národních antidopingových organizací je absolutně nezbytná pro zvýšení účinnosti boje proti dopingu ve sportu;

zdůrazňujíc potřebu zvýšit a zintenzivnit vzájemně se doplňující a společné úsilí olympijského a sportovního hnutí, národních antidopingových organizací, vlád, mezivládních a nevládních organizací v boji proti dopingu ve sportu;

přesvědčena, že je potřeba mobilizovat nové zdroje a partnery pro spolupráci, aby se zajistil další vědecký výzkum pro posílení boje proti dopingu ve sportu;

trvajíc na tom, aby všichni sportovci a jejich doprovodný personál z každé země a v každém sportu získali antidopingové vzdělání, které si zasluhují a požadují, s jasným rozdělením odpovědnosti mezi zainteresované strany;

zdůrazňujíc opětovně, že přijetí, zavedení a revidování Světového antidopingového kodexu jsou základní kroky k účinnému boji proti dopingu ve sportu;

uznávajíc, že Světový antidopingový kodex se ukázal jako účinný nástroj pro boj proti dopingu;

s uspokojením konstatujíc, že 176 zemí ratifikovalo Úmluvu UNESCO proti dopingu ve sportu k 1. říjnu 2013 a podněcujíc všechny zbývající země k ratifikování této úmluvy;

očekávajíc účinnou harmonizaci Úmluvy UNESCO a Světového antidopingového kodexu prostřednictvím platných zákonů a pravidel a rovněž prostřednictvím účinného monitorování programové kvality;

vyjadřujíc hlubokou vděčnost vládě a lidu Jihoafrické republiky za pořádání této konference

Světová konference

ohledně revidování a novelizace Světového antidopingového kodexu

 1. oceňuje, že výkonný výbor WADA schválil revidovaný Světový antidopingový kodex (Kodex 2015), který vstoupí v platnost 1. ledna 2015, po komplexním, otevřeném a transparentním globálním konzultačním procesu.

ohledně WADA

 1. hodnotí pochvalně WADA za její významné, účinné a progresivní vedení boje proti dopingu;
 2. potvrzuje svou plnou podporu WADA jako čelnému představiteli v boji proti dopingu;
 3. upozorňuje naléhavě na to, aby byly shodné standardy antidopingových programů vypracovány a monitorovány více z hlediska kvality než kvantity;
 4. schvaluje znovu opakovaný závazek olympijského hnutí a vlád zajistit stejně vysoké financování (50% každý) schváleného ročního základního rozpočtu WADA a zdůrazňuje potřebu hledat a zajistit další zdroje

ohledně zapojení národních a regionálních antidopingových organizací

 1. požaduje, aby národní a regionální antidopingové organizace realizovaly Kodex 2015 a byly s ním zcela v souladu

ohledně zapojení vlád

 1. požaduje, aby vlády zavedly účinnou a platnou legislativu, pravidla a metody;
 2. podporuje závazek vlád rozvíjet takové činnosti a postupy, aby se posílila spolupráce včetně mezivládní spolupráce a sdílení informací, zvláště s olympijským a sportovním hnutím;
 3. vyzývá vlády zemí bez národní antidopingové organizace, aby založily tuto organizaci či se připojily k regionální antidopingové organizaci ve spolupráci s jejich národním olympijským výborem

ohledně olympijského a sportovního hnutí

 1. požaduje, aby Mezinárodní olympijský výbor, Mezinárodní paralympijský výbor, mezinárodní sportovní federace, národní olympijské výbory, národní paralympijské výbory a organizátoři významných akcí realizovaly Kodex 2015 a byly s ním plně v souladu;
 2. zdůrazňuje potřebu užší spolupráce na všech úrovních mezi olympijským a sportovním hnutím na straně jedné a vládami a dalšími zainteresovanými stranami na straně druhé

ohledně dalšího zapojení všech signatářů a dalších zainteresovaných stran

 1. trvána tom, že je nutné, aby všechny zainteresované strany bezodkladně zintenzivněly boj proti dopingu, mobilizovaly za tím účelem potřebné zdroje a pomáhaly se zajištěním adekvátního financování WADA

Deklarace

Johannesburgská světová konference o dopingu ve sportu zdůrazňuje, že hlavním cílem boje proti dopingu ve sportu je ochrana všech sportovců, kteří neužívají doping a že všechny zainteresované strany by měly použít všechny potřebné zdroje a usilovat o dosažení tohoto cíle zintenzivněním boje proti dopingu.


Počet přístupů: 2581