Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2019: Co všechno potřebujete vědět

Světová antidopingová agentura (WADA) vydala Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2019 a Antidopingový výbor ČR níže shrnuje klíčové změny oproti seznamu z předcházejícího roku. 

Ať už jste sportovec, trenér, fyzioterapeut nebo lékař, je důležité, abyste tyto změny uvědomili, tak aby u Vás nebo u Vašich svěřenců nedocházelo k porušování antidopingových pravidel.

Seznam uvádí látky a metody, které jsou zakázány jak v, tak mimo soutěž, ale není vyčerpávající, neboť většina kategorií obsahuje pouze běžné příklady. Aktualizuje se každý rok v  říjnu a poskytuje Vám tedy čas, abyste se seznámili s jakýmikoli změnami před novým rokem. Změny v seznamu lze provést po celý rok. O všech změnách Vás budeme včas informovat.

Zde jsou klíčové změny, které potřebujete vědět v souvislosti se seznamem zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2019:

LÁTKY A METODY ZAKÁZÁNÉ STÁLE (PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S1. ANABOLICKÉ LÁTKY

1a Exogenní anabolické androgenní steroidy

• 4-hydroxytestosteron byl přeřazen do skupiny S1.1b, „Endogenní anabolické androgenní steroidy (AAS)", protože tato látka může být tvořena v nízkých koncentracích endogenně.

• Bolandiol byl odstraněn, protože představuje jeden z izomerů 19-norandrostenediolu, který je již zařazen do skupiny S1.1b.

1b Endogenní AAS a jejich metabolity a izomery, pokud jsou podávány exogenně

• Název S1.1b „Endogenní anabolické androgenní steroidy při exogenním podávání" byl změněn na: "Endogenní AAS a jejich metabolity a jejich izomery, pokud jsou podávány exogenně", aby se objasnilo, že všechny endogenní AAS a jejich metabolity a isomery jsou při exogenním podávání zakázány. Proto uvedené příklady nyní zahrnují endogenní AAS a některé z jejich metabolitů / isomerů.

• Příklady metabolitů a izomerů endogenních AAS byly zjednodušeny a byly ponechány pouze ty endogenní látky, o kterých je v současné době známo, že jsou k dispozici ve výživových doplňcích nebo které mohou být použity jako maskovací činidla (například k ovlivnění "steroidního profilu").

Aktuální příklady jsou:

7α-hydroxy-DHEA;

7ß-hydroxy-DHEA;

4-androstendiol (androst-4-en-3ß, 17ß-diol);

5-androstendione (androst-5-en-3,17-dion);

7-keto-DHEA;

epiandrosteron (3ß-hydroxy-5α-androstan-17-on);

epi-dihydrotestosteron (17ß-hydroxy-5ß-androstan-3-on);

epitestosteron.

  • Všechny ostatní látky dříve uvedené jako příklady metabolitů / isomerů endogenních AAS byly odstraněny jako specifické příklady této skupiny; tyto látky však zůstávají zakázány, pokud jsou podávány exogenně. Seznam zakázaných látek obvykle neobsahuje seznam metabolitů, pokud nezajišťuje užitečné informace jak Sportovcům, tak zúčastněným stranám. Odstraněné metabolity mohou mít více názvů a není známo, že jsou obsahem výživových doplňků nebo že mají biologickou aktivitu.

•    Analýza několika těchto metabolitů, tedy markerů exogenního podávání endogenních AAS, je již obsažena v konkrétních technických dokumentech WADA:

 19-norandrosteron a 19-noretiocholanolon jsou metabolity 19-norsteroidů, nandrolonu,

 19-norandrostenediolu a 19-norandrostenedionu a jsou obsaženy v TD19NA;

 Androsteron, Etiocholanolon, 5α-androstan-3α, 17β-diol (5αAdiol) a 5β-androstan-3α,

17β-diol (5βAdiol), které jsou metabolity testosteronu a jeho prekurzorů, jsou definovány jako markery "steroidního profilu" a jsou zahrnuty v TDEAAS a TDIRMS;

Veškeré ostatní dříve uvedené látky (androstan- a androsten- dioly), pokud jsou podávány exogenně, jsou také monitorovány pomocí GC / C / IRMS analýzou markerů "steroidního profilu" (TDIRMS).

•    2-Androstenon (5α-androst-2-en-17-on) byl převeden do skupiny S4.1 Inhibitory aromatáz, což lépe odráží jeho biologickou aktivitu. Analogy a izomery této látky byly také zahrnuty do S4.1, konkrétně 2-androstenol (5α-androst-2-en-17-ol), 3-androstenol (5α-androst- 3-en-17-ol) a 3-Androstenon (5α-androst-3-en-17-on);

Epiandrosteron (3β-hydroxy-5α-androstan-17-on) byl přidán jako příklad, protože tato látka je dostupná ve výživových doplňcích.

2.Ostatní anabolické látky:

Ostarin je nyní také zapsán svým mezinárodním nechráněným názvem (INN), enobosarm.

S2. PEPTIDOVÉ HORMONY, RŮSTOVÉ FAKTORY, PŘÍBUZNÉ LÁTKY A MIMETIKA

•    Byly přidány další příklady aktivačních prostředků hypoxii vyvolávajícího faktoru (HIF). Jedná se o daprodustat (GSK1278863) a vadadustat (AKB-6548), zatímco referenční název molidustat, BAY 85-3934, byl zahrnut.

•    Název S2.2 byl změněn na "Peptidové hormony a jejich uvolňující faktory", které přesněji vyjadřují látky v této skupině.

•    Ghrelin a hexarelin jsou příslušně uvedeny podle jejich INN, jako lenomorelin a examorelin.

•    Jako příklad sekretagogu růstového hormonu byl přidán macimorelin.

S3. BETA-2-AGONISTÉ

Tretoquinol (trimetoquinol) je beta-2 agonista a byl přidán jako příklad do S3. Je to složka léků při léčbě nachlazení, zejména v některých zemích Asie.

S4. HORMONOVÉ A METABOLICKÉ MODULÁTORY

•    2-Androstenon (5α-androst-2-en-17-on) byl převeden z S1.1b do této třídy, což lépe odráží jeho biologickou aktivitu. Analogy a izomery této látky byly také zahrnuty do S4.1, konkrétně 2-androstenol (5α-androst-2-en-17-ol), 3-androstenol (5α-androst-3-en-17ol) a 3-androstenon (5a-androst-3-en-17-on).

  • Název S4.4 byl změněn na: "Látky zabraňující aktivaci receptoru aktivinu IIB" a jsou uvedeny některé příklady. Patří mezi ně inhibitory myostatinu, jako jsou protilátky neutralizující myostatin (například domagrozumab, landogrozumab, stamulumab), proteiny vázající myostatin (například follistatin, propeptid myostatinu), činidla redukující nebo rušící expresi myostatinu, konkurenty receptoru aktivinu IIB, falešné receptory aktivinu (např. ACE-031), protilátky proti receptoru aktivinu IIB (například bimagrumab) a protilátky neutralizující aktivin A. Tato změna byla provedena tak, aby odrážela několik způsobů, jakými může být tento receptor ovlivněn.

ZAKÁZANÉ METODY

M3. GENOVÝ A BUNĚČNÝ DOPING

Název této skupiny byl změněn na: "Genový a buněčný doping", aby se vyjádřilo, že buňky již byly zahrnuty do M3.3. Kmenové buňky nejsou zakázány pro léčbu zranění, pokud jejich použití obnoví normální funkci postižené oblasti a nevylepšuje její funkci. Termín "post-transkripční" byl přidán do seznamu příkladů pro úplnější definování procesů, které mohou být modifikovány úpravou genu.

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI

Znění úvodní věty bylo upraveno tak, aby bylo v souladu s článkem 4.2.2 Kodexu a dalšími částmi Seznamu zakázaných látek a metod. V tomto ohledu bylo slovo "kategorie" nahrazeno slovem "skupiny".

S6. STIMULANCIA

Kvůli konzistenci v chemickém názvosloví je 1,3-dimetylbutylamin také prezentován jako 4-metylpentan-2-amin. Jako příklady byly přidány dva další analogy metylhexanaminu: 5-metylhexan-2-amin (1,4-dimetylpentylamin) a 3-metylhexan-2-amin (1,2-dimetylpentylamin).

Dimetylamphetamin je nyní uveden v mezinárodním seznamu nechráněných názvů INN jako dimetamfetamin. Jiné sloučeniny amfetaminu byly standardizovány tak, aby byly v souladu s INN.

Látky zakázané v určitých sportech

P1. BETA-BLOKÁTORY

Bunolol je racemická směs levobunololu a bunololu, takže levobunolol byl odstraněn jako příklad v P1.

Veškeré informace na stránkách Seznam zakázaných látek a metod dopingu.

Pokud si stále nejste jisti, můžete se obrátit na info@antidoping.cz.

Nedefinováno