Symposium WADA Lausanne

05.05.2014

Nová éra v boji proti dopingu

Tak znělo základní motto sympozia WADA v Lausanne, kterého se v březnu zúčastnilo rekordních 340 delegátů z různých organizací – národních (NADO) a regionálních (RADO) antidopingových výborů, mezinárodních sportovních federací a také organizátorů velkých sportovních akcí.

Světová antidopingová agentura (WADA) očekává od nového Světového antidopingového kodexu jeho větší účinnost v boji za očistu sportu.

Takto hodnotil novou verzi Kodexu („Stronger and fair“ – účinnější a férový) prezident Světové antidopingové agentury sir Craig Reedie ve svém proslovu, který pronesl na sympoziu v paláci Beaulieu, kde byla před patnácti lety (v roce 1999) založena WADA.

Z historie můžeme uvést, že první Světový antidopingový kodex platil od roku 2004 až do roku 2009, kdy vešla v platnost v pořadí druhá verze. Zatím nejnovější Kodex (v pořadí zatím třetí) byl schválen v listopadu 2013 v Johannesburgu a bude účinný od 1. ledna 2015.

Ve svém projevu Reedie také uvedl, že hlavním posláním Kodexu je podporovat čisté sportovce, a dále konstatoval: „V boji za čistý sport se musíme více zaměřit na trenéry, fyzioterapeuty, lékaře a další osoby, které jsou nejblíže vrcholových sportovcům. Máme výborná pravidla, ale musíme je umět uvést do praxe a tvrdě vyžadovat jejich plnění,“ dodal.

Také informoval o částce 10 miliónů dolarů, kterou chce poskytnout Mezinárodní olympijský výbor na výzkum a hledání nových antidopingových analýz. Poukázání této částky z konta MOV má však jednu veledůležitou podmínku, že stejný počet miliónů dolarů musí vybrat WADA od svých členů, tj. z plateb jednotlivých států. A zde může nastat problém, když vlády nebudou chtít (nebo třeba nebudou moci) pokrýt tuto položku. V tomto případě se dotace MOV úměrně sníží na částku, kterou vybere WADA pro tento účel.

Dalším řečníkem byl výkonný ředitel WADA David Howman, který na úvod svého referátu uvedl, že: „Všichni delegáti by si měli uvědomit, že nový Kodex není pouze materiálem WADA, ale všech národních antidopingových organizací (NADO) a podle toho by také měli pracovat.“ Řekl také, že: „Nový Kodex je flexibilnější a férový a na druhé straně více postihuje spolupracující osoby – trenéry, fyzioterapeuty, lékaře aj.“

Velký důraz by měly jednotlivé antidopingové výbory klást na správné plánování dopingových kontrol a bezchybné vyplňování protokolů o kontrolách. Důležitým úkolem jsou překlady a následná implementace již schválených dokumentů.

Akreditované laboratoře by se zase měly zaměřit na zlepšení stávajících a hledáním nových analýz. Opětovně byl zdůrazněn úkol prohloubení spolupráce s policií, výzvědnými službami a celními orgány při hledání kořenů a zamezení šíření dopingu.

V oblasti vzdělávání nastínil požadavek, aby ministerstva školství zařadila otázku boje proti dopingu ve sportu do osnov všech stupňů vzdělávání – základního, středního i vysokoškolského.

V otázkách udělování terapeutických výjimek apeloval na jednotlivé organizace, které mohou schvalovat tyto výjimky (NADO, mezinárodní sportovní federace), aby vzájemně respektovaly svá rozhodnutí o jejich udělování.

Hlavní úkoly WADA v roce 2014 spatřuje ve zlepšení a dalším rozšíření stávajících biologických pasů sportovců, prohloubení spolupráce s policií, rozšíření regionálních antidopingových organizací (RADO) hlavně v rozvojových oblastech Afriky a některých částech Asie a také ve zvýšení počtu sportovců, kteří jsou zařazení do ADAMS.

V nejbližší době se WADA v oblasti akreditovaných laboratoří zaměří na další zkvalitnění analýz růstového hormonu. V této oblasti bude WADA také zkoumat účinky působení vzácného plynu xenon, který byl možná zneužit sportovci v Soči a nebo dokonce již na předchozích olympiádách. Jak první testy na myších dokázaly, může tento plyn mnohonásobně zvýšit produkci EPO a tím i aerobní kapacitu organizmu, což lze případně zneužívat ve vytrvalostních sportech. Jednalo by se tak o zakázanou metodu – M1 – krevní manipulace.

WADA se také zaměří na řešení nekvalitní práce antidopingových výborů a to hlavně na Jamajce (zde již došlo ke kompletní výměně dřívějšího NADO) a v neposlední řadě také v Keni, kde problémy s dopingovými kontrolami i nadále přetrvávají.

Na základě již podepsaného memoranda dojde ještě k užší spolupráci WADA a některých výzkumných farmaceutických a biotechnologických laboratoří, kde se již testují možnosti léčby pacientů prostřednictvím genetických přípravků, protože nové objevy v této oblasti mohou být (a možná již byly) zneužity k dopingu.

WADA kladně hodnotila svoji misi v roce 2013, kdy se spolupodílela na odhalení dopingu v baseballu, konkrétně v „Major League Baseball“ (MLB) v USA, kde se prostřednictvím jejího působení a podpisu nové smlouvy mezi těmito subjekty podařilo prosadit udělení vysokých trestů za doping dokonce i jejich nejznámějšímu hráči Rodriguezovi.

WADA ocenila i práci Australského antidopingového výboru, kde místní policie a tajné služby rozkrývají síť distributorů dopingu v této zemi a tak postupně očišťují tamní sport. Pátrání po pachatelích a jejich komplicích započalo v roce 2013 a ještě zdaleka neskončilo.

WADA také vyzvedla organizátory sympózií k novému Kodexu, konkrétně Nizozemí a Velkou Británii. Česká republika se ani jednoho z těchto sympózií nezúčastnila především pro jejich finanční náročnost.

Také ředitel úseku vzdělávání WADA Rob Koehler se vyjádřil k novému Kodexu.

Domnívá se, že: „Nový Kodex je jasnější a zároveň dává větší možnost rozlišení posuzování úmyslného a neúmyslného dopingu a pomáhá k většímu zapojení jednotlivých vlád do tohoto boje.“ Opakovaně – ostatně jako vždy – si posteskl, že: „Málo peněz se věnuje na vzdělání, i když se situace pozvolna mění k lepšímu.“ Dále uvedl: „Vzdělání je základem boje proti dopingu, avšak jsem si plně vědom situace v některých rozvojových (chudých) zemích, kde se boj proti dopingu zúžil na snahu o holé přežití a na vzdělání již nezbývá sil ani prostředků.“

Další profesionální zaměstnanec WADA Tim Ricketts pracuje na sjednocení hodnocení dopingové rizikovosti jednotlivých sportovních odvětví. K této problematice vydá WADA nové dokumenty, aby se celosvětově sjednotila metodika hodnocení „náklonnosti“ k dopingu různých sportů po celém světě. Řekl doslova, že: „Musíme nalézat nové možnosti kam zaměřit naši pozornost při odhalování dopingu prostřednictvím správného výběru rizikových sportů, aby se nám podařilo lépe chránit čisté sportovce.“

Rizikovost jednotlivých sportů chce rozdělit do těchto kategorií: vysoká („high“), středně vysoká („medium high“), střední („medium“), středně nízká („medium low“) a konečně nízká („low“). Při posuzování dopingové rizikovosti jednotlivých sportů je nutné brát v potaz také mediální zájem, výhry v soutěžích, platy sportovců, možnosti manipulace výsledků atp. Rozdělení sportů do výše uvedených kategorií by mělo být dokončeno v říjnu letošního roku. Vstoupí v platnost od 1. ledna 2015 s tím, že bude každoročně revidováno a případně upravováno.

V následné obsáhlé diskuzi vystoupil mj. Stuart Borrie z Mezinárodní badmintonové federace (WBF), který uvedl, že za rok 2013 bylo celkem odebráno 1.460 vzorků badmintonistů. Tato federace nyní realizuje nový projekt boje proti dopingu pod názvem: „Rallye against doping.“

Zástupkyně golfové federace se zase pozastavila nad tím, proč hledáme v odebraných vzorcích golfistů zakázanou látku – betablokátory, když nebyla zatím zjištěna ani u jednoho hráče a co navíc, její laboratorní analýza je velice drahá.

Stuart Kemp z WADA informoval o přípravě zavedení elektronických „Protokolů dopingové kontroly“, které již byly odzkoušeny na některých akcích, a počítá se s jejich postupným zaváděním v roce 2015.

Zástupce Portugalského antidopingového výboru informoval přítomné o velkém problému ochranou osobních dat sportovců v jejich zemi. Tento výbor zatím nemá oficiální souhlas vlády s užíváním systému ADAMS, protože je to v současnosti v rozporu s jejich legislativou. Obdobné problémy s ochranou osobních dat mají i další země. WADA se to snaží řešit s orgány Evropské unie…

Zahájení druhého dne jednání sympozia WADA bylo věnováno vystoupení bývalé kanadské olympioničky v běhu na lyžích Beckie Scottové, která svůj příspěvek nazvala „Od bronzu ke zlatu.“ Její osobní zpověď začínala v době olympiády 2002 v americkém Salt Lake City, kde získala bronzovou medaili. V následujících letech po diskvalifikaci dvou před ní umístěných ruských běžkyň na lyžích získala nakonec zlatou medaili…

Na minulém sympoziu v roce 2013 jsme měli možnost si vyslechnout zpověď přiznaného dopingového hříšníka v silniční cyklistice Němce Jakscheho a nyní naopak celoživotně čisté sportovkyně z Kanady. Srovnání to bylo velice zajímavé a poučné.

Beckie závodně lyžovala od svých sedmi let a olympijskou medaili získala ve věku 27 let, takže více než 20 let tvrdě a čistě pracovala na splnění svého sportovního snu, který se jí nakonec podařilo naplnit.

Po ukončení jejího vystoupení následovala obsáhlá diskuze. Zde jsou odpovědi na některé dotazy z pléna:

 • všichni sportovci by měli závodit čistě v duchu fair play
 • podvodníci to mají stále těžší a já jsem optimistka, pokud se týká čistoty sportu
 • velice důležitý je názor veřejnosti na doping ve sportu v dané zemi a také role státu a kvalita tamní legislativy v boji za očistu sportu
 • někteří vrcholoví sportovci žijí v určitém vakuu (bublině) a mnohdy nevnímají reálný okolní svět
 • aktivní špičkoví závodníci by měli více mluvit o dopingu
 • dnešní sportovci mají více informací o nebezpečí dopingu, než jsem měla já během své sportovní kariéry
 • jako předsedkyně komise sportovců WADA chci zapojit více aktivních sportovců do tohoto boje
 • biologické pasy jsou zcela zásadním prvkem v boji za čistotu sportu
 • osobně považuji čisté sportování za zcela přirozené
 • během mé kariéry mi nikdo doping nenabízel
 • 4 roky trestu pro sportovce je hodně, ale já to považuji za spravedlivé vůči čistým sportovcům

Druhým sportovcem, který v Lausanne vystoupil byl bývalý vynikající argentinský ragbista Felipe Contepomi, který během aktivní kariéry stihl vystudovat i medicínu. Ve svém příspěvku uvedl zajímavý důvod, proč nikdy během své kariéry nedopoval: „Moje matka by mě zabila.“ I strach z rodičů tak může napomáhat v boji za čistý sport a zde se ukázalo, jak důležitou roli sehrává rodina.

Felipe je také velvyslancem Světové ragbyové federace (IRB) v projektu „Keep rugby clean.“

Šéf lékařské komise WADA dr. Alan Vernec informoval o zavedení steroidních a krevních modulů a také o rozšiřování systému ADAMS mezi sportovce.

Uvedl, že krevní modul nejdříve zavedly federace atletiky, cyklistiky a veslování a od zavedení tohoto modulu v roce 2008 až do roku 2013 bylo potrestáno 340 sportovců. Steroidní modul, který sleduje poměr testosteronu a epitestosteronu se teprve od ledna 2014 pomalu rozbíhá. Steroidní modul se vyhodnocuje z odběrů moči a sleduje se tzv. steroidní profil tělu vlastních anabolických hormonů. Při významnější odchylce („netypickém nálezu“) ihned zasedá komise odborníků (expertní komise), která rozhodne, zdali je odchylka v normě či ne. Když tomu tak není, následuje trest. Steroidní modul se sleduje u všech sportovců, kteří jsou zařazeni do ADAMS.

Zástupci Dánského antidopingového výboru uvedli, že jako první na světě zavedli dopingové odběry i ve fitness centrech, kde sportují převážně rekreační sportovci. K tomuto kroku se odhodlali v okamžiku, kdy byl usvědčen z dopingu Lance Armstrong.

Stuart Miller z Mezinárodní tenisové federace ITF, který je zodpovědný za spolupráci s policií a tajnými službami řekl, že při této práci je nejdůležitější výměna informací a vzájemná důvěra. Miller je přesvědčen, že stále existuje určitá skupina sportovců, kteří se chtějí uchýlit k dopingu. Apeloval také na všechny přítomné, aby zveřejňovali jména lékařů, kteří jsou zapleteni do dopingu. Doslova řekl: „O dopujících sportovcích víme, ale o podvodných lékařích ne.“

Cílem spolupráce s výzvědnými službami, policií, celními orgány a jejich organizacemi by mělo být:

 • zlepšení vzájemné informovanosti a koordinace
 • prohloubení spolupráce a vzájemné důvěry
 • zlepšení systému sledování nekalých praktik
 • zavedení speciálních „dopingových linek“, kde by mohli jednotliví občané ale i sportovci informovat o nekalých praktikách ohledně dopingu (tzv. „tip lines“)

Výhodou takových linek je jejich lehká dosažitelnost ale i pozitivní signál pro čisté sportovce, že se v této oblasti boje proti dopingu „něco pozitivního děje“. Nevýhodou je jejich snadné zneužití.

Rob Koehler z WADA dále specifikoval, co by měli sportovci vědět o novém Kodexu:

 • základní trest jsou 4 roky a vzorky se uchovávají po dobu 10 let – možnost dodatečného odhalení!
 • do boje proti dopingu se nově více zapojuje policie, výzvědné služby i celní orgány a při dopingovém provinění může následovat i trest v oblasti civilního práva
 • v současné době již existují kvalitnější laboratorní analýzy vzorků, které snadněji odhalí doping
 • na zavedení dalších nových laboratorních testů na doping se dále pracuje

V oblasti vzdělávání má být kladen důraz na výběr správné cílové skupiny a hlavně na dlouhodobé působení v této oblasti. Krátkodobá (rychlá) informace většinou zapadne a nepřinese toužebný výsledek – sport bez dopingu.

Příští sympozium WADA se uskuteční v roce 2015 ve stejném čase a na stejném místě.


Počet přístupů: 1796