Hlášení míst pobytu (Whereabouts)

Pouze sportovci zařazení do registru pro testování ADV ČR nebo příslušné mezinárodní sportovní federace mají povinnost oznamovat svá místa pobytu tak, aby u nich mohla být prováděna neohlášená mimosoutěžní dopingová kontrola. Do registru pro testování AVD ČR jsou sportovci zařazeni na základě kriterií, která byla stanovena ADV ČR ve spolupráci s příslušným svazem.

Registr je dle odlišných kriterií rozdělen do dvou úrovní s různými požadavky na hlášení míst pobytu. Každý sportovec je o zařazení do registru informován. Místa pobytu musí sportovci v registru hlásit čtvrtletně, a to buď do systému ADAMS (vždy k 15. dni měsíce předcházejícího dalšímu čtvrtletí) nebo prostřednictvím "Formuláře míst pobytu", a to na e-mail info@antidoping.cz. Nahlášená místa pobytu je možné kdykoliv aktualizovat (ADAMS, SMS, e-mailem, poštou).

Jakákoliv tři porušení požadavků na místa pobytu (nezastižení na nahlášeném místě pobytu, nedodání nebo dodání neúplných informací o místech pobytu) během 18-ti po sobě jdoucích měsíců se považují za porušení antidopingových pravidel dle článku 2.4. Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR. Hlášením míst pobytu může sportovec pověřit jinou osobu, vždy však nese plnou zodpovědnost za případné porušení požadavků na místa pobytu sám!

Pokud sportovec, který je členem registru pro testování, ukončí svou závodní činnost, musí o tom podat ADV ČR zprávu. Takový sportovec, který ADV ČR předal zprávu o ukončení závodní činnosti, se může znovu účastnit soutěží pouze za podmínky, že ADV ČR bude informovat nejméně šest měsíců před očekávaným návratem k závodní činnosti a pokud bude ADV ČR informovat v této době o svých místech pobytu podle článku 5.6. Směrnice. Zprávy o ukončení a obnovení závodní činnosti musí být podány na příslušných formulářích ADV ČR (viz "Formulář ukončení činnosti" a "Formulář obnovení činnosti").

V případě, že sportovec již nesplňuje kriterium, na základě kterého byl do registru zařazen, informuje o této skutečnosti ADV ČR. Teprve po písemném oznámení sportovci ze strany ADV ČR o vyřazení z registru přestává být sportovec členem registru a nemusí tak dále zasílat svá místa pobytu. ADV ČR nakládá s osobními údaji v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů (č. 101/200 Sb.) a sdílí je pouze se Světovou antidopingovou agenturou (WADA) a příslušnou mezinárodní federací.

V případě nejasností doporučujeme si stáhnout Průvodce hlášením míst pobytu nebo nás kontaktovat.

Česky